Quantum Chromodynamics at High Energy

Yuri V. Kovchegov and Eugene Levin
Publisher: Cambridge University Press
Date Published: October 2012
ISBN: 9780521112574

Yuri Kovchegov